Sunday, May 8, 2016

Քաղաքական անվերնագիր

Այս բլոգի բարեկամ, հազարավոր մարդկանց ընթերցանության սիրելի վայր Գրանիշի էջից կարդանք.


Քաղաքական Անվերնագիր


Photo © Sona Andreasyan

 

No comments:

Post a Comment