Monday, May 5, 2014

Չլսել Բեթհովենի 9-րդ Սիմֆոնիան

Ծուլության կաթվածային այցելություններն առ ոչինչ են դառնում ամեն անգամ այս մարդուն և հատկապես նրա «Օպտիմիզմ» էսսեն ամոթով վերհիշելիս: Տեսնելու համար աչք է պետք: Չուներ: Տեսավ: Լսելու համար ականջ է պետք: Չուներ: Լսեց: Ամեն ինչ ունենք, էլի քիչ է: